Feja Islame
Es Selam Alejkum
Mirë se erdhët në Forumin islam! Me sa duket ende nuk jeni regjistruar.

Rëndësia e Fjalës (La Ilahe Ilallah )

Shko poshtë

Rëndësia e Fjalës (La Ilahe Ilallah )

Mesazh nga Ebu Amar prej Thu Mar 18, 2010 4:19 pm

Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit

Disa prej neve pyesin: Çka është rëndësia e një fjalie përball

valëve të Tug’janëve (shkelësve) që po i shtypin gurët e

islamit këtyre ditëve?E disa të tjerë mund të thonë: Çfarë rëndësie ka kjo fjalë (La Ilahe Ilallah )derisa plagët e Umetit po derdhin gjak? Dhe, çka është qëllimi me këtë fjalë(La Ilahe Ilallah ) plagët e Umetit vetëm po grumbullohen, dhe armiku vetëm e ka për qëllim që të vazhdojë ashtu për një kohë të gjatë?

Për të filluar më, ne themi:

Varët dhe plagët e Umetit – derisa edhe të mbyturit e tij, martirët e tij, dhe gjaku i tij – nuk janë gjëra të dëshirueshme prej vetvetes. Përkundrazi, ato janë mjete që të detyrojnë që ta kesh parasysh krenarin e qëllimit dhe cakut për atë. Ato janë një numër i përkthyer i disa të vërtetave të besimit të cilat prodhohen prej burimit të së vërtetës, dhe një tregim i më të përulurit prej Ubudijes (në shërbim) të Allahut – të Lavdishmit dhe Hirësisë së Tij – dhe manifestim i venitjes të trupave fizik në mesin e udhëtimit të ndershëm të shpirtit.

Me të vërtet, venat e Umetit të cilat rrahin me gjakun e sakrifikimit dhe shehidllëkut, dhe gjymtyrët e shqyera të tij të cilat janë shpërndara për gjatë globit, ato prodhohen prej zemrave të cilat rrahin me La Ilahe Ilallah dhe varët e tij shërohen me La Ilahe Ilallah. Me të vërtet, është një Umet ku thelbi i tij është La Ilahe Ilallah dhe prej këtu e shohim rendësin e kësaj fjale (La Ilahe Ilallah ).

Përpjekjet e armikut kundër tokave islame dhe shkelja e tyre e nderit të islamit janë një realitet që askush s'mund ta mohoj përveç atij i cili është i pakujdesshëm dhe injorant, apo një agjentë i ulët gënjeshtarë dhe mashtrues – dhe i pari nuk është më pak i rrezikshëm se sa i dyti. Dhe për shkak të kësaj, kjo fjali (La Ilahe Ilallah )është e nevojshme; kjo fjali (La Ilahe Ilallah ) e cila e zgjon të pakujdesshmin dhe e mëson injorantin; fjalë (La Ilahe Ilallah ) e cila e poshtëron hipokritin dhe vene në shesh mashtruesin i cili mashtron; fjalë (La Ilahe Ilallah ) e cila e nxit Umetin kështu që e shtyp armikun e brendshëm me të njëjtin intensitet sikurse armikun e jashtëm; fjalë (La Ilahe Ilallah ) me të cilën identifikohet konflikti dhe e ngrit flamurin, dhe i shtyp qoshet e universit me La Ilahe Ilallah. Dhe a mund të ndodhë kjo nxitje përveç se me këtë fjalë (La Ilahe Ilallah )? I Lartësuari thotë:

Publiko haptas atë për të cilën urdhërohesh, e hiqu idhujtarëve. [Al-Hixhr: 94]

Dhe unë them:

Qëllimi i deklarimit të fjalës (La Ilahe Ilallah ) në këtë situatë nuk është në asnjë mënyrë që të kufizohet çdo gjë tek ajo apo ta kapim konfliktin thjeshtë vetëm me shqiptim të disa fjalëve; përkundrazi qëllimi i fjalës është që të bëhet esencë dhe një identitet dhe një pikë fillestare për çdo gjë tjetër siç është sakrifikim aktiv në kontekst të luftërave të Akides (besimit) në të cilat po jetojmë sot. Me të vërtet, qëllimi i deklarimit të fjalës (La Ilahe Ilallah ) është që ajo të jetë faktori dallues ndërmjet ushtrisë së hakut – të së vërtetës dhe ushtrisë së batilit – të gënjeshtrës; ndërmjet të burgosurve të së vërtetës dhe të burgosurve të gënjeshtrës; ndërmjet atyre që po mbyten për hak – të vërtetën dhe atyre që po mbyten për batil - gënjeshtër.

Fjala (La Ilahe Ilallah ) është thelbi i islamit; derisa është esenca e besimit. Mendo me mua se si Ebu Talibi e pranoi virtytin e fes së Muhamedit salallahu alejhi ue selem, por ai nuk e shqiptoi fjalën e teuhidit. Pra, Pejgamberi salallahu alejhi ue selem tha, derisa Ebu Talibi ishte në shtratin e vdekjes: “O axhë! Thuaj La Ilahe Ilallah, një fjalë me të cilën do të dëshmojë për ty para Allahut!” [Sahih el-Buhari], por ai nuk e tha atë, dhe vdiq si mosbesimtar. A nuk e sheh se çfarë faktori dallues është ndërmjet vdekjes në hak – në të vërtetën dhe vdekjes në batil – të gënjeshtrës? Është kjo fjalë (La Ilahe Ilallah )!

Dhe kjo fjalë (La Ilahe Ilallah ) është çka e mbron gjakun dhe pasurin. Reflekto me mua në lidhje me hadithin e Pejgamberit salallahu alejhi ue selem: “Unë jam urdhëruar që ti luftoj njerëzit derisa të dëshmojnë se askush nuk meriton të adhurohet përveç Allahut dhe Muhamedi është i Dërguar i Allahut, dhe kryen namazin dhe ta jap zekatin. Pra nëse i bëjnë këto, gjaku dhe pasuria e tyre do të jenë të mbrojtura përveç se me të drejtë dhe llogaria e tyre do të jetë me Allahun.” [Sahih el-Buhari] Pra, me fjalën e teuhidit vije mbrojtja e gjakut dhe pasurisë, dhe me të luftuar dhe marrjen e plaçkës së luftës dhe robërve vije lejueshmëria e gjakut dhe pasurisë dhe pronës që islami apo xhizja nuk lejon.

Dhe nëse e lexon thënien e Allahut – i Lartësuari:

“E mos i thoni atij që ju shpreh selamin (besimin): “Nuk je besimtarë!”, duke kërkuar me të mjet (mall) të jetës së kësaj bote” [En-Nisa: 94] ti ke për te ditur se faktori dallues në tërë këtë është të thënurit e La Ilahe Ilallah, dhe ti do ta dish faktorin dallues në tërë këtë në këtë botë.

Fjala (La Ilahe Ilallah )është trashëgimi e Pejgamberëve, pasi që Pejgamberët nuk kanë lënë mbrapa asnjë dinar apo dërhem të vetëm, por përkundrazi ata lan mbrapa një amanet të madh i cili ishte shumë i rëndë për qiejt dhe token dhe për kodrat. Mendo me mua rreth thënies së Allahut – më të Lartit – në lidhje me Babain e Pejgamberëve, Ibrahimin salallahu alejhi ue selem:

(Përkujto, o i dërguar) Kur Ibrahimi babait të vet dhe popullit të tij i tha: “Unë jam i larguar prej asaj që adhuroni ju, përveç Atij që më krijoi, dhe që Ai do të më drejtojë! Dhe ai (Ibrahimi) e la të përjetshme atë fjalë (besimin në një Zot) ndër pasardhësit e vet, me shpresë që ata të kthehen prej rrugës së gabuar në rrugën e drejtë.” [Ez-Zuhruf: 26-28]

Pra kjo është trashëgimia e Pejgamberëve, dhe kjo është trashëgimia e Babait të Pejgamberëve, dhe është Fjala (La Ilahe Ilallah ).

Dhe Fjala (La Ilahe Ilallah )është thelbi i jetës së pastër, dhe a bëhet jeta e pastër në këtë botë përveç se nen hijen e La Ilahe Ilallah? Dhe i Lartësuari në lidhje me këtë Fjalë (La Ilahe Ilallah ) tha:

“A nuk ke kuptuar se si All-llahu bëri shembull: fjalën e mirë si pema e mirë që rrënjët e saj janë thellë (në tokë) e degët e saj janë lart, E që me vullnetin e Zotit, ajo e jep frytin e vet në çdo kohë. All-llahu pra u parashtron njerëzve shembuj ashtu që ata të mendojnë.” [Ibrahim: 24-25] dhe ndikimi i kësaj fjale të mirë zgjerohet tërë rrugën deri te periudha pas vdekjes dhe jetës së ardhshme, ku vendosmëria e cila i jepet robit të Tij besimtarë prej Allahut është me atë Fjalë (La Ilahe Ilallah ).

Mendo me mua rreth thënies së Allahut – më të Lartit:

All-llahu i forcon ata që besuan në fjalën e fortë (të mirë) në jetën e kësaj bote edhe në botën tjetër, ndërsa mizorët All-llahu i bën të humbur. All-llahu punon çka të dojë. [Ibrahim: 27] dhe ti do ta shohësh dallimin ndërmjet këtij besimtari të vendosur i cili është i ndihmuar në të dy botët, dhe atë pos tij siç e përshkruan Allahu – i Lartësuar:

Dhe shembulli i fjalës së keqe është si një pemë e keqe që është shkulur mbi tokë e që nuk ka të qëndruar. [Ibrahim: 26] A nuk është dallimi ndërmjet këtyre kjo Fjalë (La Ilahe Ilallah )?

Dhe Fjala (La Ilahe Ilallah ) është mënyra xheloze e robit që ta shpreh hidhërimin e tij kur shkelen kufijtë e Zotit të tij, pra gjuha e tij bëhet e ashpër duke folur kundër atij i cili ka guxim që ti shkel kufijtë e vendosura prej Allahut. Fjala (La Ilahe Ilallah ) është faktori dallues ndërmjet këtij adhuruesi mbrojtës me xhelozi dhe shejtanit të heshtur i cili i kryen ritualet e adhurimit, por ai nuk shprehe ndonjë hidhërim apo mos kënaqësi kundër njerëzve mëkatarë – derisa as duke ua thënë një fjalë – derisa ai jeton në komoditet dhe derisa e ruan statusin e tij të lartë, pasurin dhe jetën e kësaj bote.

Fjala (La Ilahe Ilallah ) është faktori dallues ndërmjet këtij memecit dhe i atij i cili i përgjigjet urdhrit të Pejgamberit salallahu alejhi ue selem: “Kushdo prej jush që e sheh një të keqe, ai duhet ta ndryshoj me dorën e tij. Nëse nuk ka mundësi ta bëjë atë, atëherë me gjuhën e tij. Nëse nuk ka mundësi ta bëjë atë, atëherë me zemrën e tij, dhe ky është imani më i dobët.” Po, është ajo, Fjala (La Ilahe Ilallah ).

Dhe Fjala (La Ilahe Ilallah )është metodologjia e muslimanit në jetën e tij dhe plani i tij sipas të cilit ai shkon në udhëtimin e tij. Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Thuaj: Zoti im është Allahu, pastaj qëndro i paluhatshëm (në atë).” [Et-Tirmidhi]

Dhe pastaj...

Me të vërtet, fjala është që e bënë dallimin ndërmjet njerëzve, ndërmjet besimtarëve dhe mosbesimtarëve, dhe ndërmjet të devotshmit dhe të ligut, ndërmjet të mjerit dhe të gëzuarit dhe ndërmjet asaj që të jesh i pranuar dhe të jesh i refuzuar, dhe ndërmjet të asaj të jetë në rregull dhe shkatërrueses, ndërmjet asaj të jesh humbës dhe të jesh fitimtare dhe në fund reduktohet derisa njerëzit te ndahen në dy grupe: një grup për në Xhenet dhe një grup për në Zjarrin e Xhehenemit.

Dhe për shkak të Fjalës (La Ilahe Ilallah ), u ndan familjet dhe robërit e Allahut u shqyen në copa, dhe për shkak të saj të vejat qajnë dhe fëmijët u bënë jetim. Dhe për shkak të fjalës shpatat e xhihadit u lëshuan (në veprim), kështu që shpata e xhihadit u ligjësua përherë kështu do të vazhdoje deri në Ditën e Ringjalljes. Dhe për hir të Fjalës (La Ilahe Ilallah ), janë shtizat dhe armët, për hir të robërimit të bidatgjinjëve dhe ngritjen e Sunetin. Për hir të Fjalës (La Ilahe Ilallah ), derdhet gjaku, dhe për hir të saj Engjëjt zbriten prej qiejve.

Për hir të Fjalës (La Ilahe Ilallah ), luftërat e Bedrit dhe Uhudit ndodhen, dhe për shkak të saj beteja në Kadisije dhe në Jermuk zuri vend, dhe për shkak të saj Ajn Xhalut dhe Hitin zurën vend.

Dhe për shkak të Fjalës (La Ilahe Ilallah ), brigadat e Istish’hadijinve (vetë sakrifikuesve martir) do të qëndrojnë... dhe për shkak të saj, fjala e mosbesimtarëve do të bije poshtë nen këmbët e muxhahidëve, pasi që Allahu e ka bërë të ulët fjalën e atyre të cilët nuk besojnë, dhe Fjala e Allahut më të lartën deri në Ditën e Gjykimit, dhe kjo është rëndësia e Fjalës.

_________________
Ebu Umame r.a. thotë se e ka dëgjuar të Dërguarin e All-llahut duke thënë:“Lexojeni Kur’anin, vërtet ai do të ndërmjetësojë Ditën e Gjykimit për të zotët e vet”.(Muslimi)

avatar
Ebu Amar
Administrator
Administrator

Numri i postimeve : 320
Points : 894
Reputation : 2
Data e Anëtarësimit : 08/01/2010
Vendndodhja: : Në tokën e Allahut

http://www.feja-islame.albanianforum.net

Mbrapsht në krye Shko poshtë

Mbrapsht në krye


 
Drejtat e ktij Forumit:
Ju nuk mund ti përgjigjeni temave të këtij forumi