Feja Islame
Es Selam Alejkum
Mirë se erdhët në Forumin islam! Me sa duket ende nuk jeni regjistruar.

Ideologjitë destruktive

Shko poshtë

Ideologjitë destruktive

Mesazh nga Ebu Beker prej Thu Apr 15, 2010 11:37 pm

Shumica prej plan programeve edukative perëndimore që ishin të pranishme në vendin tonë, ishin të imponuara nga vetë kolonialistët, e që më vonë për to të kujdesen dhe mbikqyren nga vetë organizatat e imponuara në popujt islam. Të gjitha këto plane kishin për detyrë destruktimin dhe rrënimin e trashëgimisë së pasur shkencore islame, e në anën tjetër, do të ndikonin edhe në mbjelljen e dyshimit dhe ideologjive destruktive në brezat e rinj islam.

Natyralistët promovuan konceptin e mosekzistimit të Zotit, i cili ka krijuar Gjithësinë. Sipas tyre, natyra është ajo e cila ka krijuar gjithçka, pikërisht ashtu siç thotë edhe vetë Allahu i Madhërishëm në Kur’anin Famëlart gjatë rrëfimit të vetë mushrikëve të cilët thonin se: “...Nuk ka tjetër, vetëm se kjo jetë e jona në këtë botë, po vdesim dhe po lindemi dhe asgjë nuk na shkatërron tjetër pos kohës. Ata për këtë nuk dinë asgjë, ata vetëm fantazojnë”. (El-Xhathije, 24)

Një përkapje e tillë e Gjithësisë është shumë e vjetër dhe e re, haset në shekullin e katërt hixhri, që rrjedh nga trashëgimitë e religjioneve pagane (ateiste) dhe filozofisë (mitologjisë) greke. Më vonë, konkretisht në kohën moderne, një përkapje e tillë u ripërtëri nga ana e kolonializmit britanik. Një përkapje e tillë së shpejti u përhap edhe në shumë institucione dhe qendra të ndryshme. Së pari filloi në Indi e që më vonë të përhapet në shumë vende të Botës Islame.

Behaitë paraqesin një veprimtari (misionare) të vjetër por që më vonë e ripërtërirë nga ana e vetë kolonialistëve të huaj, veprimtari e përbërë nga një numër i konsideruar i bazave filozofike pagane (ateiste) dhe greke, nga filozofia e konceptit jehud (Talmudid) si dhe koncepti i filozofisë persiane (zjarrputiste). Behaizmi është një ndër veprimtaritë misionare e paraqitur në kohën moderne, konkretisht në kohën e kolonializmit britanik. Qëllimi kryesor i daljes në shesh të kësaj veprimtarie është pengimi apo paralizimi i parimit të Xhihadit në Islam.

Veprimtaria behaite posedoi plane të cilat manifestojnë një plan program të plotë për rrënimin e Islamit:

1. Si koncept i parë i këtij plani behait, paraqitet interpretimi i ri i ajeteve Kur’anore si dhe drejtimi i interpretimeve të tilla në caqe që bien ndesh me vetë Kur’anin si dhe interpretimi i shumë teksteve ligjore (të Sheriatit Islam) të cilat realizojnë shfuqizimin e obligimeve të domosdoshme.

2. Behatië pohojnë zhvillimin dhe adaptimin e Sheriatit islam me kohën, sepse me një formë të tillë tradicionale (të trashëguar) nuk do të mund t’i përshtatet kohës moderne.

3. Behaitë shejtojnë për t’i dhënë sihariq mbarë botës: “Ata kanë hequr (hedhur poshtë) dispozitën e xhihadit”.

Një sihariq i tillë jehoi anembanë, së pari në Palestinë e pastaj në kohën e Sulltan AbdulHamidit i cili e shpalli xhihadin islam në ballafaqim të sulmeve kolonialiste drejtuar Shtetit Osman.

4. Kundërshtimi i ashpër ndaj përdorimit të gjuhës arabe si dhe zëvendësimi i saj me të ashtuquajturën “Gjuhë e Ndriçuar”.

5. Pretendimi i profecisë dhe fesë së re e cila do ta shfuqizojë Fenë Islame dhe do t’i përfshinte të gjitha dëshirat, pasionet dhe lakmitë e njerëzve.

6. Thirrja për “paqe për të gjithë”, një propagandë izraelite (cioniste) e cila kishte për qëllim maskimin e egërsisë dhe mizorisë së tyre në vendet islame, e sidomos praninë e tyre sa më të gjatë në Palestinë.

7. Thirrja për emancipimin e femrës si dhe bashkimin e lirë të gjinive. Sipas tyre gruan duhet marrë si dëfrim dhe epsh.

8. Behaitë i thërrasin të gjithë muslimanët, të krishterët dhe jehudët që t’u përmbahen ligjeve (dispozitave) të Musait alejhi selam. Me këtë ata kanë për qëllim kthimin e të gjithë njerëzve në Jehudizëm.


a. Spiritualizmi modern apo e ashtuquajtura “Thirrje e shpirtrave”

Kjo paraqet njërën nga ideologjitë destruktive të cilat me këmbëngulje përhapën planprogramet e tyre të mbikqyrura dhe kultivuara nga Jehudizimi (Cionizmi) botëror.

Shkrimtari i shquar, Muhammed Husejn, në librin e tij “Spiritualizmi modern, e vërteta dhe shkaqet”, flet qartë për rrezikun e kësaj ideologjie si dhe mënyrën se si ajo i kundërshton dhe lufton religjionet, e në veçanti Islamin. Ajo synon degjenerimin moral si dhe rikthimin e njeriut jetës së vërtetë shtazarake. Sipas kësaj ideologjie destruktive, njeriu i cili kryen ndonjë krim konsiderohet se e ka kryer duke qenë nën ndikimin e të ashtuquajturës “Prekje e shpirtit”!!!

b. Masonizmi

Me siguri se një ndër lëvizjet më të rrezikshme dhe më destruktive konsiderohet Masonizmi – që paraqet një ndër veprimtaritë më aktive jehude e cila ka për qëllim përhapjen e idesë së Talmudit (librit të shenjtë të jehudëve) në gjithë botën.

Ndër qëllimet kryesore masoniste konsiderohen:

1. Luftimi dhe kundërshtimi i të gjitha religjioneve, në veçanti i Islamit.

2. Shkatërrimi i forcave njerëzore dhe vlerave morale e kulturore të të gjitha popujve, e me të edhe nënçmimi i të gjithë popujve dhe religjioneve.

3. Mbisundimi i fuqive rinore. Terminologjia e tyre thotë: “Mos i kini preokupim të vjetrit dhe pleqtë, por kthehuni në drejtim të të rrinjve”.
Marks Nordo thotë: “Bëni thirrje për të formuar një brez i cili do të mbështetet në kriteret e gënjeshtrës, egoizmit, mashtrimit dhe maskimit, lakmisë pas interesit si dhe arritjes së saj me çdo kusht”.

4. Shkaktimi i shumë luftërave qytetare, kryengritjeve, çrregullimeve dhe trazirave të ndryshme.

5. Thirrja për të krijuar një brez të shkëlqyer shekullarist si dhe të mësuarit shekullarist.

6. Përqëndrimi serioz në drejtimet, filozofitë dhe ideologjitë të cilat qëndrojnë larg religjionit.

7. Të fshehurit pas skenës politike (mbizotërim politik).

Politikani anglez, Benjamin Israel, në vitin 1884 do të deklarojë: “Ata të cilët udhëheqin politikën botërore nuk duhet të jenë shfaqur në skenë, por duhet të mbeten të paparë, të paidentifikuar”.

8. Implementimi i një propagande të rrezikshme në kriteret fetare dhe morale, edhe atë në emër të drejtimeve politike, shoqërore dhe ekonomike. Protokollet e qeveritarëve cionistë do të theksojnë: “Shikoni se suksesin e Drejtimit darvinist, marksis si dhe në të gjitha drejtimet që janë fryt i intrigave tona”.

9. Përqëndrimi i vëmendjes ndaj çështjes së femrës, thirrja për emancipimin e saj si dhe largimin e saj nga feja dhe familja. Femrat medoemos duhet të afrohen sa më afër vendeve zbavitëse, ceremonive publike dhe vendeve të vallëzimit.

Në librin “Masonizmi” shkrimtari Ahmed Ebu Shadi, thotë: “Femra nuk do të mund të jetojë një jetë të ndershme, pos atëherë kur do të kundërshtojë njerëzit e fesë”.

10. Rrënimi i institucionit familjar si dhe thirrja për martesë emancipuese.

11. Luftimi i thirrjeve me karakter luftarak për çlirimin e atdheut.

12. Ringjallja e sekteve dhe altruizmave të vjetra (religjioneve pagane).

13. Përdorimi i të gjitha mjeteve që shpiejnë në çrregullimin e kritereve njerëzore: prostitucionit, revistave pornografike, tregimeve erotike, këngëve, mass-mediave të cilat do të emitojnë programe të femrave lakuriqe, anomalive morale, etj.

14. Pasuria konsiderohet si zot si dhe përdorimi i të gjitha mjeteve për hir të arritjes së saj, siç janë ryshfeti, gënjeshtra, dhuna dhe mjetet tjera oportuniste.

15. Ngritja lart e çështjes së instinkteve si dhe thirrja për lirimin e kufijve të plotësimit të epshit dhe lakmisë.

16. Mbizotërimi i gazetarisë, teatrit dhe shkencës.

17.Përhapja e pijeve alkoolike, materieve narkotike dhe gjërave të këqija.

Ndërmjet masonëve nuk hasen dallime reale, po as ndërmjet porosive të Talmudit të shenjtë dhe protokolleve të qeveritarëve cionistë. Të gjitha këto reflektojnë rolin e caktuar të dhënë nga çdo grup (që përcjellë ritmin melodik) që merr pjesë në korrin e djallit (satanës).

Të gjitha religjionet patën për qëllim që t’ia bëjnë të qartë njeriut të vërtetën për Gjithësinë dhe njeriun: Religjionet bënë të qartë krijimin e parë, ringjalljen pas vdekjes, llogarinë dhe shpërblimin në botën tjetër, vunë nën kujdes dhe mbrojtje mendjen e njeriut nga hulumtimi pas gjërave të padukshme (metafizike) të cilat ai nuk kishte fuqi t’i njohë.

Në kohën kur njeriu i Perëndimit ia ktheu shpinën religjionit, nuk mbeti para tij gjë tjetër pos që të thotë: “E tërë kjo Gjithësi është materie, ajo nuk ka krijuesin e vet, është krijuar rastësisht, është pa mbarim dhe pa qëllim, ndërsa vdekja paraqet fundin e çdo gjëje që është e gjallë”.

“E vërteta është ajo të cilën e vërteton mendja e njeriut, sfera e shkencës është krejt ndryshe nga sfera e religjionit, po as që njëra mund ta mbizotërojë tjetrën”.

Po kjo paraqet Teorinë Materialiste e cila për synim parësorë kishte shkatërrimin e kritereve morale dhe fetare..., e tërë jeta bazohet në materie, ndërsa krejt tjetër është vetëm pa kuptimësi.

c. Shekullarizmi

Pas një teorie të tillë materialiste pasoi shekullarizmi si pasojë e acarimit të hidhur midis shkencëtarëve perëndimorë dhe dominimit të kishtës dhe teorive të saj me të cilat po sundonte një kohë të gjatë. Por jo vetëm me këto teori, por edhe me anë të ipeshkëve dhe dijetarëve të saj.

Shekullarizmi pretendon mosndërhyrjen e fesë në çështjet e jetës administrative. Në anën tjetër, shteti është i detyruar të mos ushtrojë trysni mbi fenë, duke u bazuar në atë se çka i takon Qesarit i takon Qesarit, e çka i takon Zotit i takon Zotit.

Përkundër një konotacioni të tillë, në shumë vende të muslimanëve në të cilat u zbatua shekullarizmi, shumë prej religjioneve tjera hasën një liri të plotë të veprimit, por një gjë e tillë nuk ndodhi edhe me Islamin. Islami u luftua ashpër nga ana e shekullarizmit.

Ekzistojnë teori të shumta dhe mbivlera të cilat me të madhe u përhapën në shoqërinë perëndimore, e që më vonë të përcillen në shumë vende Islame. Një gjë të tillë ndodhi fill pas rrënimit të mburojave (kalave) tona shkencore, kulturore dhe intelektuale si dhe pas nënshtrimit tonë të plotë ndaj metodologjive dhe planprogrameve perëndimore.

ç. Frojdizm

Në mesin e këtyre shoqërive u paraqit shkolla e popullarizuar psiko-analitike “Frojdizmi”, shkollë e cila supozon se njeriu është gjallesë që motivohet përmes instinkteve. Sipas shkollës frojdite, instinktet paraqesin burimin e vetëm të ngacmimeve të njeriut dhe aktiviteteve (sjelljeve) të tij.

“Përmbysja (mbytja) e instinktit seksual paraqet çështjen më të rrezikshme në jetën e njeriut. Një çështje e tillë vetëkërkon që fëmijët të shkarkohen nga çdo pro-orientim apo kontroll seksual si dhe të anulohen të gjitha normat që e kontrollojnë lirinë e tij”.

Paralel me këtë, “Protokollet e qeveritarëve cionistë”, thuhet: “Medoemos duhet të veprojmë në rrënimin e normave morale në çdo vend, meqë kjo do ta lehtësojë mbisundimin tonë. Frojdi është i yni. Ai edhe më tutje do të mbetet duke i ekspozuar marrëdhëniet seksuale (lirinë seksuale) në dritën e diellit, me qëllim që në sytë e të rrinjve të mos mbetet diç që do të jetë e shenjtë..., ndërsa preokupimi i tij më i madh të jetë shuarja e etjes seksuale. Kur do ta arrimë këtë, do të ndodhë rrënimi i të gjitha normave morale. Me anë të rrënimit të këtyre normave mposhten popujt, ndërsa jehudët përsëri do ta kontrollojnë fatin e popujve”.

d. Ekzistencializmi

“Ekzistencializmi”, është një shkollë tjetër filozofike që pretendon se: “Jeta është pa kuptim dhe pa qëllim. Bota është krijuar me qëllim që njeriu në të të gjejë vdekjen, ndërsa vdekja në të na bën për të kuptuar se asgjë nuk ka kuptim. Përpjekjet tona njerëzore në këtë botë janë të padobishme..., sot si nesër, e nesër sikurse pasnesër, asgjë nuk posedon shije as ëndje..., gjithçka është pa shpresë dhe pa qëllim. Bota ekziston vetvetiu dhe ec drejt një caku të panjohur dhe pa qëllim”.

Një absurditet i tillë i kulluar njihet me emrin “Filozofi”, ndërsa një rrënim i tillë i tërë quhet “Shkencë”.

I mjerë është njeriu që është duke jetuar nën hijen e qytetërimit dhe kulturës cioniste (jehude).

Faqet e librit të shkruar nga ana e babait të Ekzistencializmit, Kirk Gord, mbetën për thuajse 100 vjet të mbuluara me pluhur të fshehura, derisa në fillim të këtij shekulli nuk i nxorën cionistët talmudianë, me qëllim që t’i përhapin e t’i përkthejnë në të gjitha gjuhët e botës.

_________________
E kush është në rrugë më të mirë se ai që thërret në rrugën e All-llahut, që bën vepra të mira dhe që thotë: “Unë jam prej muslimanëve?” (Fussilet/33)
avatar
Ebu Beker
Anëtarë Aktiv
Anëtarë Aktiv

Numri i postimeve : 300
Points : 624
Reputation : 0
Data e Anëtarësimit : 09/01/2010

Mbrapsht në krye Shko poshtë

Mbrapsht në krye


 
Drejtat e ktij Forumit:
Ju nuk mund ti përgjigjeni temave të këtij forumi